Categories
Чөлөөт

ХАР ЦАГААН ХЭЛ АМЫГ ЗАЙЛУУЛАГЧ “ЦАГААН ШҮХЭРТ” тарни хадгалаад ав

Дэ-шэг зүгдор дар-мэ онба лай.Нертүн жалва гүнюм дүггар мо.Цанзам вой-би риг-аг мэ-еи жан.Дүддэ срэгжэд дэ-жүн лхаг-би лха.Гарсал ланцо равзог да-шон жи.Неинбо лайдүв шанжий ми-түв май.Ми-дан ми-мин жүнлай жүнва еи.Галжэн гүн-ши лэгцог ма-лүй зол.Чадбар па-рол ми-срүн самжор жий.Го-сүм нандан жаддэм жинла сог. Нерцэ ми-цүг чирдог прэнлай жий.Дагжаг намба гүндү срүндү сол.Дадаят,Ом а-на ли а-на ли,хаса-мэ хаса-мэ,вэ-рэ вэ-рэ,со-мэ со-мэ,шандэ шандэ,дандэ дандэ,ваха-дэ ваха-дэ, ви-рэ ви-рэ,дэ ви вазра да-рэ, ванда ванда ни, вазра ва-ни пад.Ом хүм хүм дүрм шодам пад свахай. Хүм дүрм ванда пад, дагла срүншиг свахайОм базра ва-ни ванда ванда базра ва-шэ на ма-ма сарва дүшдам ви-на яагам хүм хүм пад пад свахай.Энэхүү хураангуй Цагаан шүхэрт хэмээх зөв сайн үйлийн саад тотгор болох гаднын хэл ам,ха.раал жа.тга,ад болон лусын хо.рлол,элдэв өвчин,бу.зар зэргийг амарлиулан дарагч ядамд өөр болон бусдыг даатгаад муу муухай бүхнээс сахин хамгаалахыг гуйн залбирч уншина.

Leave a Reply

Your email address will not be published.